Vedtekter for Østfold Historielag

 

§ 1 Formål

Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i Østfold, og er lokallagenes eget regionlag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf og vedtekter. 

§ 2 Organisasjon

Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i regionen. Alle medlemmer i disse er automatisk medlem av regionlaget. Styret kan oppta organisasjoner, institusjoner og firmaer som støttemedlemmer. Disse vil være uten årsmøterettigheter. 

§ 3 Virksomheten

Østfold Historielag skal ta initiativ til:

1  Opprette lokallag og støtte lagsarbeidet i Østfold.

2  Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner og lignende med lokalhistorisk siktemål.

3  Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner.

4  Undersøke og registrere kilder til Østfolds historie.

5  Samle opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn, melodier og folkeminne av alle slag.

6  Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i Østfold.

7  Støtte arbeidet med slektsgransking.

8  Støtte museumsarbeidet i Østfold.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er regionlagets høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av regionstyret, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

Inntil 150 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
Inntil 350 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
Over 350 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett

Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 

Årsmøtet skal:

1    Godkjenne innkalling og dagsorden

2    Velge dirigenter, protokollfører/referent, 

tellekorps og 2 protokollunderskrivere

3    Behandle styrets årsberetning

4    Behandle revidert regnskap

5    Behandle årsplan

6    Fastsette kontingenten

7    Behandle styrets forslag til budsjett

8    Behandle innkomne forslag

9    Behandle eventuelle uttalelser

10  Valg av styre.

  • Årsmøte velger leder, nestleder og sekretær samt to styremedlemmer.
  • Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.
  • Tre varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år

11  Foreta valg til komiteene og av revisorer.

  • Redaksjonskomiteen for Wiwar kan ha inntil fem medlemmer. Redaktøren velges for to år, medlemmene for to år, dog slik at ett medlem er på valg hvert år. 
  • Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, dog slik at ett medlem er på valg hvert år.
  • Revisorer, to personer velges for 2 år.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:

  • styret finner det nødvendig
  • minst 1/3 av lokallagene krever det

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte.

§ 6 Styret

Regionlaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. 

Styret skal:

1    Lede regionlagets arbeid. 

2    Setter ut i livet de vedtak som er gjort av årsmøtet.

3    Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på årsmøtet og 

      møte for tillitsvalgte. 

4    Holde god kontakt med lokallagene.

5    Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut.

§ 7 Møte for tillitsvalgte 

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ. 

Møte for tillitsvalgte består av regionstyret, to representanter fra hvert lokallag, samt redaktør i Wiwar. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.

§ 8 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget.

§ 9 Oppløsning

Østfold Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall vedtar det. Ved en eventuell oppløsning tilfaller lagets eiendeler etter årsmøtets nærmere bestemmelse museer og historiske institusjoner i Østfold. 

Vedtatt på regionlagets årsmøte i Hobøl 6. mars 2002, endret på årsmøte i Rømskog 6. mars 2010,  i Sarpsborg 30. april 2016 og på Spjærøy 22. april 2017, i Trøgstad 17. mars 2018, i Råde 19. september 2020, i Skjeberg 4. september 2021, på Prestebakke 26. mars 2022.