Vedtekter for Østfold Historielag

  • Faste komiteer skal ha fra tre til fem medlemmer. Leder/redaktør velges for ett år, medlemmene for to år, dog slik at to er på valg hvert år.
  • Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, dog slik at ett medlem går ut hvert år.
   • 1 Formål

   Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf og vedtekter.

   • 2 Organisasjon

   Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket. Alle medlemmer i disse er automatisk medlem av fylkeslaget. Styret kan oppta organisasjoner, institusjoner og firmaer som støttemedlemmer. Disse vil være uten årsmøterettigheter.

   • 3 Virksomheten

   Østfold Historielag skal ta initiativ til:

   1  Opprette lokallag og støtte lagsarbeidet i fylket.

   2 Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner og lignende med lokalhistorisk siktemål.

   3  Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner.

   4  Undersøke og registrere kilder til fylkets historie.

   5 Samle opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn, melodier og folkeminne av alle slag.

   6  Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket.

   7  Støtte arbeidet med slektsgransking.

   8  Støtte museumsarbeidet i fylket.

   • 4 Årsmøtet

   Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

   Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av fylkesstyret, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

   Inntil 75 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
   Inntil 150 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
   Over 150 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett

   Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

   Årsmøtet skal:

   1    Godkjenne innkalling og dagsorden

   2    Velge dirigenter, protokollfører/referent,

   tellekorps og 2 protokollunderskrivere

   3    Behandle styrets årsberetning

   4    Behandle revidert regnskap

   5    Behandle årsplan

   6    Fastsette kontingenten

   7    Behandle styrets forslag til budsjett

   8    Behandle innkomne forslag

   9    Behandle eventuelle uttalelser

   10  Foreta valg av styre.

   • Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal velges direkte av årsmøtet.
   • Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.
   • Tre varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.

   11  Foreta valg til komiteene.

  • 5 Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:

  • styret finner det nødvendig
  • minst 1/3 av lokallagene krever det

  Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte.

  • 6 Styret

  Fylkeslaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det er møteplikt for 1. varamedlem.

  Styret skal:

  1    Lede fylkeslagets arbeid.

  2    Setterut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet.

  3    Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på årsmøtet og
  møte for   tillitsvalgte.

  4    Holde god kontakt med lokallagene.

  5    Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut.

  • 7 Komiteer

  Årsmøtet kan opprette faste komiteer i samsvar med innholdet i § 3 Virksomheten

  Årsmøtet kan vedta at komiteer legges ned.

  • 8 Møte for tillitsvalgte

  Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ.

  Møte for tillitsvalgte består av fylkesstyret, to representanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wiwar. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.

  • 9 Vedtektsendringer

  Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 4 ukerfør årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget.

  • 10 Oppløsning

  Østfold Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3flertall vedtar det. Ved en eventuell oppløsning tilfaller lagets eiendeler etter årsmøtets nærmere bestemmelse museer og historiske institusjoner i Østfold fylke.

  Vedtatt på fylkeslagets årsmøte i Hobøl 6. mars 2002, endret på årsmøte i Rømskog 6. mars 2010,  i Sarpsborg 30. april 2016 og på Spjærøy 22. april 2017, i Trøgstad 17. mars 2018, i Varteig 23.mars 2019.