Valgkomitè

Vedtektenes § 11  Foreta valg til komiteene.
Faste komiteer skal ha fra tre til fem medlemmer. Leder/redaktør velges for ett år, medlemmene for to år, dog slik at to er på valg hvert år.
Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, dog slik at ett medlem går ut hvert år.

Tradisjonen har vært i valgkomiteen at ledervervet går til den som har sittet i komiteen lengst.

Fra 2019:
Oddveig Nilsen, Varteig HL (tlf 416 66 856) – frem til 2020 (leder fra 2019)
Marit Gjølstad, Onsøy HL   (tlf 913 79 962) – frem til 2021
John Egil Grimstad, Råde HL (tlf 901 19 912) – frem til 2022