Valgkomitè

Vedtektenes § 11  Foreta valg til komiteene.
Faste komiteer skal ha fra tre til fem medlemmer. Leder/redaktør velges for ett år, medlemmene for to år, dog slik at to er på valg hvert år.
Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, dog slik at ett medlem går ut hvert år.

Tradisjonen har vært i valgkomiteen at ledervervet går til den som har sittet i komiteen lengst.

Fra 2022:

Arild Johnsen, Moss HL, til 2023 , (tlf 951 49 638)

Odd Jan Skriubakken, Tune til 2024 (tlf 416 44 276)

Dag Mysen, Eidsberg Historielag til 2024 (tlf 414 34 466)