Om årsmøtet

Årsmøtets rolle og oppgaver etter vedtektenes §4 :

Årsmøtet er Østfold Historielags høyeste myndighet og holdes innen 1. mai hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være innkommet 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av styret i Østfold Historielag, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

Inntil 75 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
Inntil 150 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
Over 150 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett
Direktemedlemmer etter en kvote på 3 pr. 100 direktemedlemmer.

Innen 1. januar hvert år må hvert direktemedlem som ønsker å delta på årsmøtet gi skriftlig melding om dette til styret i Østfold Historielag. Hvis flere enn kvoten for direktemedlemmer melder seg, foretar styret loddtrekning blant de påmeldte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:

– styret finner det nødvendig
– minst 1/3 av lokallagene
– eller 1/3 av direktemedlemmene krever det

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte. Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet og på ekstraordinært årsmøte.

Lederen leder møtet inntil det er konstituert.

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  2. Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere
  3. Behandle styrets årsberetning
  4. Behandle revidert regnskap
  5. Behandle styrets forslag til budsjett
  6. Behandle årsplan
  7. Fastsette kontingenten
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Behandle eventuelle uttalelser
  10. Foreta valg av styre. Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal velges direkte av årsmøtet.  Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet velger også tre varamedlemmer i rekkefølge for ett år. 

P