Kulturminner

Bronsealderrøys på Høgåsen, Hobøl. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Kulturminner
Østfold er rik på kulturminner, vi finner dem over hele fylket fra sør til nord, fra vest til øst. Noen ruver i terrenget, andre fremstår mer beskjedne og noen kan vi knapt ane, nedslitt av tidens tann. Vi finner funnsteder for enkeltgjenstander, faste fornminner, gravhauger, husmannsplasser, gamle bygninger, festninger, naust og brygger, helleristninger, bygdeborger, spor av  gamle veier og bruer,  forlatte steinbrudd, rester av gruvedrift o.a.

Men er alt dette kulturminner?

Ja,  kulturminneloven fastslår at «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Mange av dem er automatisk fredet alder fra før 1536, i henhold til loven, andre kan fredes.

Østfold Historielag har i flere år tatt ansvar for å registrere, beskrive, fotografere og gps-stedfeste flest mulig av de kulturminnene «som bærer alle spor etter menneskelig virksomhet», mens riksantikvaren har kartmerket de automatisk fredede kulturminnene – i tillegg til minner som etter hvert er fredet.

Se kart med kulturminner i Østfold
Se kulturminner på kart fra riksantikvaren/Kulturminnesøk
Se kulturminneregistrering på Kulturminnesøk
Tuneskipet: Båten i åkeren – nr 2-2013 Arkeologi og kulturhistorie
Vikingskipet i Halden


Tunesteinen Foto: Kulturhistorisk Museum

Om Tunesteinen, en runestein som ble funnet i kirkegårdsmuren ved Tune kirke i Østfold i 1627
Runene på Tunesteinen – Ottar Grønvik 1981 Nasjonalbiblioteket
Uaktuelt å flytte runesteinen tilbake til Østfold  DA-Sarpsborg 13.10.2016
Tune et maktsenter i Vikingtid og middelalder