Kulturminneplaner

En oppdatert kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen og inneholder en plan for forvaltingen av disse. Gjennom en kulturminneplan får kommunen satt lokalhistorie og kulturarven til politisk drøfting i sin samfunnsplanlegging. Kunnskap og kompetanse om kulturminner og registrering av disse er nødvendig for at politiske vedtak kan fattes. Kulturminner må synliggjøres på kart, beskrives og forslag til forvaltning og skjødsel må fremmes. Det er viktige valg for fremtiden en også lokalt må gjøre om hvilke kulturminner som skal prioriteres for bevaring.

Rådgiving og veiledning til eiere og grunneiere av kulturminner blir her viktig. En handlingsdel med mål og tiltak hører med til en kulturminneplan. Denne bør evalueres og resultatvurderes som en god lokal politisk prosess. En aktivt medvirkning fra lokalmiljøets historielag er her særdeles viktig.

Regional plan
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022
Handlingsprogram 2020-2023 for regional kulturminneplan

Kulturminneplaner for enkelte kommuner:

Kulturminneplan Eidsberg

Kulturminneplan Askim (PDF, 4 MB)

Kulturminneplan Trøgstad (PDF, 4 MB)

Kulturminneplan Hobøl (PDF, 13 MB)

Kulturminneplan for Rygge

Kulturminneplan Spydeberg (PDF, 764 kB)

Kulturminneplan for Moss

Har gjeldende kulturminneplan 2019

Både nye og gamle10 av Liv Berit Lund Nygaard ØFK

Askim (JA 2010), 

Eidsberg (JA 2015), 

Sarpsborg

(JA 2005), 

Spydeberg (JA – til rullering nå),

Marker (JA 2016), 

Moss (JA 2017), 

Hvaler (JA2018), 

Rygge (JA 2018) 

Rømskog (JA 2018)

Trøgstad (JA 2019)

Hobøl (JA)

I gang med kulturminneplan 5 

Fredrikstad (JA)

Våler (JA), 

Råde (JA) 

Sarpsborg (JA) 

Halden skal starte høsten2019,

Spydeberg (JA – til rullering nå)