Aktiviteter

Dokumentasjon av gammelt håndtverk. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Lagets årsmøter velger medlemmer av følgende komitéer

 • Kilderegistreringskomitéen
  arbeider med å tilrettelegge, iverksette, publisere, inspirere og koordinere registrering av ulike typer kildemateriale for fylket vårt. Av prosjekter kan nevnes svenskeinnvandringen (nå tilgjengliggjort på Digitalarkivet) og matrikkelutkastet 1723. Østfold Historielag samarbeider dessuten med DIS-Østfold om DIS-Norges store kilderegistreringsprosjekt av kirkebøker. Materialet legges ut på Digitalarkivet, fritt tilgjengelig for alle interesserte. 
 • Kulturminnekomitéen
  i Østfold historielag skal være en igangsetter/pådriver for å få hvert enkelt historielag i gang med kulturminnearbeid, samt bidra som konsulent der det er behov for det.  Intensjonen er å få hvert historielag i Østfold med på å være aktive pådrivere for et levende kulturminnevern i hver sin kommune/kommunedel. Ved praktiske handlinger som for eksempel: Være høringsorgan og følge opp kommunale og fylkeskommunale utbyggingsplaner i sitt distrikt. (Slike som kan berøre vernede kulturminner). Registrering av kulturminner. Turer og befaringer til kjente og mindre kjente kulturminner i kommunen, slik at de blir kjent og påaktet av allmennheten på stedet. Opprette og oppdatere egne lokale kulturminnearkiv bestående av hver sin lokale kommune/kommunedels kulturminner. Pleie og stell av kulturminner. Være en pådriver for å lage en kulturminneplan for sitt område.
 • Ættehistoriekomitéen
  skal gjennom kurs, konferanser og informasjon bidra til å øke interessen for slektsgransking i lokallagene. særlig med tilknytning til de sosiale og økonomiske forhold i Østfold. Ved siden av innhenting av slektshistorisk informasjon i ulike former, driver også komiteen slektsgransking.
 • Redaksjonskomitéen for WiwaR
  har det redaksjonelle ansvaret for Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift WiwaR som utkommer med inntil to utgaver i året.
 • Redaksjonskomitéen for Runar
  har det redaksjonelle ansvaret for Østfold Historielags slektshistoriske tidsskrift Runar som utkommer med inntil to utgaver i året.
 • Valgkomitéen
  fremmer forslag til valg av tillitsvalgte.
 •  Bokkomitéen
  velges av styret og fremmer forslag til utdeling av lagets to bokpriser.

Komitéenes medlemmer fremgår av protokollen fra siste årsmøte.