30 deltakere av tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 14. oktober 2020 i Historica Rakkestad. Engasjerte deltakerne tok konstruktivt del i drøftingen av dagens tema.

Styreleder Odd Jan Skriubakken innledet og ble suplert av leder av redaksjonskomiteen, Asbjørn Hjorthaug. Hvordan verve flere abonnenter til tidskriftet Wiwar og mulighet for lokallag til å kjøpe et visst antall blader til 50 % og selge ut og få fortjenesten til lokallaget. Østfold Historielag sine publikasjoner av eldre årgang av Wiwar, Runar og Meldingsbladet er nå lagt ut for lesning på Nasjonalbiblioteket.

Odd Jan Skriubakken innledet om Wiwar Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Styreweb, det elektroniske arkivet for styrene var et tema som gav mange innlegg. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter er 1. nov. 2020. Sekretær Gunnar Hjorthaug orienterte. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. Det var flere lag som kunne fortelle at de var i startgropa med å ta Styreweb i bruk og mange hadde fått med seg mulighetene til å delta i undervisningskurs på nett, webinar som Landslaget/Styreweb har invitert til.

Lokale tillitsvalgte i drøftingsmøtet. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at etter at avtalen med Naturkart om drift av Kulturminnekartet for Østfold var sagt opp fra 1. januar 2020 skal ikke dette brukes for nye registreringer. Laget har arbeidet lenge med at Riksantikvaren skal ta seg av databasen med bilder og registreringer som historielagene i Østfold har samlet. Nå har Riksantikvaren fått overført bildefilene og en skal nå forsøke å få overført registreringene til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). Riksantikvaren holder nå på med å fornye Kulturminnesøk og ønsker å få inn brukerforslag. Medio mars 2021 satser de på å få ferdig en ny plattform og bildedatabasen fra Østfold er lovet å bli vurdert lagt i denne prosessen. ØH har opprettet et eget kulturminneutvalg som har startet opp sitt arbeid. De vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere kulturminner på Kulturminnesøk og ei egen tipsliste er laget for dette formålet. Med ny plattform i 2021 kommer denne tipslista til å bli justert for nye muligheter. Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget.

På årsmøtet til ØH ble det kommentert at det hadde vært fint om ØH kunne rette litt oppmerksomhet på tenkningen bak lagets lokalhistoriske arbeid. Odd Jan Skriubakken tok fram hovedmålet for ØH slik det står i lagets vedtekter. Han hadde også sett litt på flere lag sine visjoner og mål. En fellesnevner for mange var litt fritt referert: «Å fremme/vekke interesse og kunnskap om lokalhistorie blant folk flest». «Verne om kulturarven». «Granske/forske på lokalhistore/slekt». Lokalhistoriearbeid bør være noe mer enn temamøter for noen få medlemmer. Flott at flere lokallag får frem fyrtårn prosjekter/museer og vekker interesse historie i lokalsamfunnet. Det ble en fin drøfting og en anbefaling til lokallag å ta drøftingen av det ideologiske grunnlaget for lagets satsning. Ved å kunne bli enig om visjon og mål så ville planlegging og arbeidet i lagene bli lettere ble det hevdet.

Skriubakken avsluttet møte med å minne om at lagene gjerne måtte aktivisere seg for å foreslå kandidater til Wilsemedaljen for 2021 og bøker for nominasjon til lokalhistoriske bokpriser for 2020. Fristen er slik det står i utsendt Nyhetsbrev, den 1. desember 2020.

Leder av ØH Odd Jan Skriubakken ønsker velkommen, her Hobøl Historielag.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Onsdagene 30. september og 7. oktober arrangerte Østfold Historielag høsturer til utgravingene av vikingskipet ved Jellhaugen i Halden kommune. Det var stor interesse for turene og tre fulle grupper på 20 personer fikk delta med flott omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar. Gruppene fikk se utgravingsarbeidet med skipet og solding av jord fra skipsgraven.

Utgraving av vikingskipet
Omvisning og foredrag av arkeolog Margrethe Kirby Hopstock Havgar.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug
Arkeologer i sving med solding og skylling av jordhauger fra utgravingen.
Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Les hva Berg Rokke og Asak Historielag skriver om vikingskipet:

Les mer om utgravingsprosjektet:

Østfold Historielag har møte for for tillitsvalgte onsdag 14. oktober kl 18.00 – 21.00 Historica, Rakkestad. 

Det blir servert kaffe og kringle fra kl 17.45. 

Dagsorden:

1) Wivar:

Tilbud til lokale historielag  om kommisjonssalg av bladet med fortjeneste lokalt. V/Odd Jan Skriubakken

2) Styreweb – status for lokallagene. Erfaringsutveksling.

  1. Bruk av dokumentarkiv-
  2. Innkalling til møter og protokoll

C) Utsending av e-post – ØH styre –

D) Regnkap/Fakturering/Prosjekter/Budsjett 

E) Gnist – Styreweb er- gratis app:  Min side med styrewebinfo, innkallinger, dokumenter etc.

3) Kulturminneregistrering på Kulturminnesøk. 

4) Utfordring fra årsmøtet

Visjon og Mål drøfting for historielag og lokahistorisk arbeid

5) Annen Info

Påmeldingsfrist med navn og tlf nr til gunnar.hjorthaug@icloud.com -7.okt

Odd Jan Skriubakken

leder 

Lørdag 19. september kunne lagets leder Odd Jan Skriubakken åpne årsmøte 2020 del 2 i Råde. ØH har vanligvis avviklet sine årsmøter i mars, men pandemien gjorde dette vanskelig i år. Årsmøte del 1 var derfor avholdt per e-post den 7. april 2020 med vedtatte årsberetning og regnskap. Årsmøtet-del 2 hadde ingen merknader til vedtak i årsmøte del 1. 

Møteleder Asbjørn Hjorthaug og ØH leder Odd Jan Skriubakken. Foto: G.A.Hjorthaug

Årsmøte ØH del 2 ble ryddig avviklet på Bøndenes hus i Karlshus under kyndig ledelse av møteleder Asbjørn Hjorthaug, Hobøl Historielag. Råde Historielag var et dyktig vertskap med god bevertning og smittevernrutiner. Lagets leder Egil Hissingby ønsket velkommen og fortalte om kommunen og lokallaget.

Leder i Råde Historielag, Egil Hissingby ønsker årsmøtet velkommen. Foto: GA.Hjorthaug

På årsmøtet til ØH i Råde ble vedtektene justert i henhold til nytt fylkesnavn, handlingsplan, kontigent og budsjett for 2020 ble vedtatt og ØH foretok følgende valg: 

ØH sitt styre:
Leder: Odd Jan Skriubakken 
Nestleder: Bjarne Kjærnes
Kasserer: Eva Boehm Svendstad
Sekretær: Gunnar A. Hjorthaug
Styremedlem: Kari Stumberg Omholt

1. Varamedlem: Jarle Heed
2. Varamedlem: Ola Lauritz Larsen
3. Varamedlem: Brit Haugbro

Wiwar redaksjonen: 
Trond Svandal og Jens Bakke ble gjenvalgt. 

Valgkomiteen:
Arild Johnsen, Moss ble nyinnvalgt.

Protokollen fra Årsmøtet 2020 vil komme på lagets webside når protokollen er ferdig justert.

Bokpriser for 2019:
Etter årsmøtet ble Østfold Historielags bokpriser for 2019 det ut.
Les mer om dette under Bokpriskomiteen.


ØH arrangerer høsttur til utgravingene av Gjellestadskipet ved Jellhaugen, Viksletta og utgravingsområdet.
Innkjøring via Rokkeveien, ( Rv. 118./gamle E6) Se etter skilt. Noen parkeringsplasser nede ved veien og noen plasser ca. hundre meter lenger inn. Ta med godt fottøy.Parkering ved innkjøring til Jellhaugen, og ved selve utgtravingsfeltet. Oppfordring om å være flere i hver bil – det er få parkeringspasser.Ta med kaffe og niste til eget bruk.Gratis ca en times omvisning.
Maks 20 personer hver dag. Velg derfor en av to dager:
Onsdag 30. september kl 13.00 – ca kl 14.00
Onsdag 7. oktober kl 13.00 ca kl 14.00
Påmelding med navn, tlf og prioritert dag sendes innen 25 september til:

karihannaomholt@gmail.com

Den som melder seg på først får bli med.
Velkommen!Les om utgravingen og skipethttps://www.niku.no/prosjekter/jellestadskipet/


Hilsen, Odd Jan Skriubakken og Kari Stumberg Omholt Østfold Historielag

Praktisk informasjon:

Omvisningene starter ved inngangen til utgravningsfeltet, møtepunktet er merket med en rød «i» på kartet her. Grunnet gjørmete jorde anbefaler vi å bruke støvler.

Utgravningen foregår rett bak Jellhaugen i Halden kommune. Ta buss 630 til Nedre Hjelmungen eller kjør i retning Halden på E6 og ta av på enten avkjørsel 3 (Ingdalskrysset) eller avkjørsel 2 (Svinesundparken). Følg så fylkesvei 118 til Jellhaugen, markert med et brunt kulturminneskilt. Det er parkering til 8-9 biler ved Jellhaugen. Parker med hensyn så det er plass til andre.

Hold avstand og ta hensyn:

·        Publikum bes holde minst 1 m avstand til hverandre og til feltpersonellet.

·        Ta gjerne med egen håndsprit og ansiktsmaske om mulig.

·        Hold god håndhygiene i forkant av besøket.

·        Host/nys i albuen eller i papirlommetørkle.

·        Vi ber om at personer som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme – kom heller på besøk når du er frisk!

Velkommen!

Beste hilsener

Margrethe K. H. Havgar
Formidlingsansvarlig Gjellestadutgravningen

Årsmøtet i Østfold Historielag og brukermøte for Styreweb utsettes.

Antall koronasmittede øker dag for dag. Helsemyndighetenes tiltak og råd mot smittespredning blir stadig mer omgripende. De fleste deltakerne på vårt årsmøte  vil være eldre personer og pr definisjon være i en risikogruppe. Styret har derfor vedtatt at årsmøtet 2020 som skulle ha vært i Råde 21.3 utsettes inntil videre – som i praksis vil bety til høsten. Landslaget har i brev i dag også bedt om at det vurderes nøye hvilke møter som skal gjennomføres. De skriver at flere har utsatt sine årsmøter. Situasjonen i Østfold Historielag er rolig. Årsmøtets saksliste er av det rolige slaget. Revisor har godkjent regnskapet, valg komiteens innstilling er enstemmig og i tråd med styrets oppfatninger. Det er heller ingen formelle grunner som taler mot utsettelse. Styret vil drive sitt arbeid med grunnlag i foreslått budsjett og årsplan. Det planlagte kurset i bruk av styreweb utsettes også til høsten. Hilsen Odd-Jan Skriubakken (leder ØH)


Interessant seminar fra Østfold Historielag om Lokalhistorie i vår tid i Moss 26.10. Moss Historielag var vertskap på Verket skole. 33 deltakere fikk en spennende dag. Dag Hunstad fra Norsk lokalhistorisk institutt ga en spennende oversikt over lokalhistorisk arbeid og muligheter i dag fra de mange organisasjoner og institutter. F.eks mulighetene som er på «lokalhistoriewiki.no» til å lage moderne lokalhistoriske bøker med mulighet for oppdatering og til å nå mange.

Kristian Hunskaar, fra Riksarkivet underviste godt om Digitalarkivet og fortalte om siste oppdateringer. Østfold sitt mangfold av idustrihistorie var Åsmund Svendsen sitt tema som engasjerte forsamlingen. Tor Anders Bekken Martinsen fortalte fra Landslaget for Lokalhistorie og fortalte om hvordan styreweb og prosjektstøtte var store muligheter for lokallagene. Siste del av seminaret var omvisning og byvandring i Møllebyen og Verket med Per Arild Simonsen. Vi hadde vakkert høstvær med masse vann i Mossefossen. Flott ramme om en kulturomvisning som fristet til gjentakelse.

Engasjerte deltakere på møte for tillitsvalgte i Østfold Historielag 17.09.2019 i Rakkestad. De lokale tillitsvalgte viste stor aktivitet og engasjement for å ta ibruk Styreweb. Hele fylket er nå igang med kulturminneplanlegging. ØH har dette året hatt mange møter og opplæringskvelder. Lokalhistorie i vår tid, spennende seminar den 26. oktober i Moss. Meld deg på snarest. Status på de forskjellige kommunenes kulturminneplanlegging kan du lese i referatet fra møtet.