Arkeologiske funn

Utgraving på Molle i Spydeberg 2006 Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Kulturminner er fysiske spor av mennesker som de har ettelatt seg. Ved et veiprosjekt eller et større byggeprosjekt skal det foretas arkeologiske undersøkelser etter spor av fortiden. Eventuelle funn skal skal dokumenteres, systematiseres og tolkes. Det er gjerne små puslebiter som kan være med på å fortelle og gi informasjon om fortidens mennesker og deres liv og samhandling. Det kan være faste funn i form av steinsettinger som rydningsrøyser, gravminner, fangstsystemer og hustufter. Det kan være løsfunn av enkeltgjenstander som redskaper, våpen av stein/ flint eller metall/bronse/gull og jern osv.

I Norge er alle kulturminner eldre enn 1537 automatisk fredet. Fredningen kan oppheves for et utbyggingsformå om det først gjennomføres en arkeoogisk undersøkelse. En kan f.eks foreta flateavdekking hvor en ofte finner kulturminner som ildsteder, stolpehull, steinsettinger, rester av bein, korn, keramikk m.m. Flateradar og metalldetektorer er også redskaper som er tatt i bruk.

Alle kulturminner er enda ikke funnet og registrert. Via kulturminnesøk kan lokale kulturminner registreres og fotograferes. Om en oppdager kulturminner som en kan ane er automatisk fredede bør en kontakte arkeologisk myndighet i Viken fylke.

Eksempel på formidling

Hobøl Historielag

Hobøl Historielag Kulturminner etter tidsepoker

Skjeberg Historielag

Arkeologi og Kulturminnekomiteen

Kulturminner etter tidsperioder

Amatør-Arkeologiskkontor Kontor i Østfold