Fylkeslagene av politiske partier har fått brev fra Østfold Historielag. Kulturminner har betydning for vår stedsidentitet. Dette bør inn i partiprogrammene!
Lokalsamfunnene er fylt med kulturminner. De fleste av oss er ikke kjent med dem, men våre lokale historielag har ofte erfart hvor interesserte innbyggerne blir når de gjøres oppmerksomme på sin rike, lokale natur- og kulturarv. Da kan man føle stolthet over gamle gravplasser, bygninger, helleristninger, industrimiljøer, fangstgroper og lignende. Denne type historieformidling er ikke veldig kostbar og kan også stimuleres ved å støtte opp om frivillige krefter.

Det er derimot en utfordring at mange lokale kulturminner er truet. Klimaendringer er en forklaring. En annen grunn er at samfunn har behov for å utvikle seg, og fylkets små arealer er under vedvarende press. Vi behøver naturligvis vekst, men noen ganger kolliderer det med ønske om vern. Østfold Historielag forstår at verneinteresser ikke til enhver tid kan gis høyeste prioritet, men vi opplever at slike kommer systematisk dårlig ut. Vi vil i denne sammenheng understreke at selv om noen forhold i samfunnet er vanskelig å tallfeste, betyr det ikke at de ikke også er økonomisk viktige. Stedsidentitet, tilhørighet og fellesskapsfølelse er eksempler på slikt.

Vi oppfordrer derfor partiene til å utvikle gode prinsipper for stedsidentitet, lokalhistorie og verneinteresser – og som kan være et hjelpemiddel for fremtidige veivalg når ulike interesser står mot hverandre.

Dette og mere til står det i brev av 27. sept.2022 fra Østfold Historielag.

Signert ved Leder Kari Stumberg Omholt

Mange lokale kulturminner er truet. Her eksemplifisert ved gravrøys fra bronsealder-jernalder i Hobøl Foto Gunnar A. Hjorthaug