30 deltakere av tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 14. oktober 2020 i Historica Rakkestad. Engasjerte deltakerne tok konstruktivt del i drøftingen av dagens tema.

Styreleder Odd Jan Skriubakken innledet og ble suplert av leder av redaksjonskomiteen, Asbjørn Hjorthaug. Hvordan verve flere abonnenter til tidskriftet Wiwar og mulighet for lokallag til å kjøpe et visst antall blader til 50 % og selge ut og få fortjenesten til lokallaget. Østfold Historielag sine publikasjoner av eldre årgang av Wiwar, Runar og Meldingsbladet er nå lagt ut for lesning på Nasjonalbiblioteket.

Odd Jan Skriubakken innledet om Wiwar Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Styreweb, det elektroniske arkivet for styrene var et tema som gav mange innlegg. Alle historielag som er medlem av Landslaget for lokalhistorie er gitt ei grunnpakke med adgang til dette lagsprogrammet. Den programvaren som lokallag bestiller støtter Østfold Historielag med 50 % av deres utgifter. Frist for å søke ØH om dekning til Styrewebutgifter er 1. nov. 2020. Sekretær Gunnar Hjorthaug orienterte. Det er her gode løsninger for medlemsregistrering, utsendelse av meldinger og epost, arkiv, webside og Gnisten som er «min side» for medlemmene, en app som kan lastes ned på tlf og nettbrett. Flere lag kom med gode rapporter om Styrewebbruk også av regnskap, medlemsfakturering, prosjektstyring og registreringer av gjenstander. Både hjelpefunksjoner, veiledningsvideoer og servicekontakten med Styreweb fikk god omtale. Det var flere lag som kunne fortelle at de var i startgropa med å ta Styreweb i bruk og mange hadde fått med seg mulighetene til å delta i undervisningskurs på nett, webinar som Landslaget/Styreweb har invitert til.

Lokale tillitsvalgte i drøftingsmøtet. Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Kulturminneregistrering var et tema som ØH i en årrekke har vært engasjert i. Sekretær Gunnar Hjorthaug fortalte at etter at avtalen med Naturkart om drift av Kulturminnekartet for Østfold var sagt opp fra 1. januar 2020 skal ikke dette brukes for nye registreringer. Laget har arbeidet lenge med at Riksantikvaren skal ta seg av databasen med bilder og registreringer som historielagene i Østfold har samlet. Nå har Riksantikvaren fått overført bildefilene og en skal nå forsøke å få overført registreringene til Riksantikvarens nettsted for hele Norge, Kulturminnesøk. (kulturminnesok.no). Riksantikvaren holder nå på med å fornye Kulturminnesøk og ønsker å få inn brukerforslag. Medio mars 2021 satser de på å få ferdig en ny plattform og bildedatabasen fra Østfold er lovet å bli vurdert lagt i denne prosessen. ØH har opprettet et eget kulturminneutvalg som har startet opp sitt arbeid. De vil gjerne oppmuntre lokallagene til å registrere kulturminner på Kulturminnesøk og ei egen tipsliste er laget for dette formålet. Med ny plattform i 2021 kommer denne tipslista til å bli justert for nye muligheter. Berg Rokke og Asak Historielag fortalte at de har brukt Kulturminnesøk aktivt og har et stort arbeid på gang med å registrere og merke kulturminner/husmannsplasser. De har sett at dette har åpnet opp for store muligheter. Denne registreringen på nettbasen Kulturminnesøk kombinert med bruk av Facebook har gjort at interessen for dette lokalhistoriske arbeidet har blitt stor i lagets nedslagsfelt og en nettoøkning i medlemmer i laget.

På årsmøtet til ØH ble det kommentert at det hadde vært fint om ØH kunne rette litt oppmerksomhet på tenkningen bak lagets lokalhistoriske arbeid. Odd Jan Skriubakken tok fram hovedmålet for ØH slik det står i lagets vedtekter. Han hadde også sett litt på flere lag sine visjoner og mål. En fellesnevner for mange var litt fritt referert: «Å fremme/vekke interesse og kunnskap om lokalhistorie blant folk flest». «Verne om kulturarven». «Granske/forske på lokalhistore/slekt». Lokalhistoriearbeid bør være noe mer enn temamøter for noen få medlemmer. Flott at flere lokallag får frem fyrtårn prosjekter/museer og vekker interesse historie i lokalsamfunnet. Det ble en fin drøfting og en anbefaling til lokallag å ta drøftingen av det ideologiske grunnlaget for lagets satsning. Ved å kunne bli enig om visjon og mål så ville planlegging og arbeidet i lagene bli lettere ble det hevdet.

Skriubakken avsluttet møte med å minne om at lagene gjerne måtte aktivisere seg for å foreslå kandidater til Wilsemedaljen for 2021 og bøker for nominasjon til lokalhistoriske bokpriser for 2020. Fristen er slik det står i utsendt Nyhetsbrev, den 1. desember 2020.