Vedtekter for Østfold Historielag

 

§ 1 Formål

Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf og vedtekter.

 

§ 2 Organisasjon

Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket. Alle medlemmer i disse er automatisk medlem av fylkeslaget. Styret kan oppta organisasjoner, institusjoner og firmaer som støttemedlemmer. Disse vil være uten årsmøterettigheter.

 

§ 3 Virksomheten

Østfold Historielag skal ta initiativ til:
1  Opprette lokallag og støtte lagsarbeidet i fylket.
2  Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, 
    stevner og lignende med lokalhistorisk siktemål. 
3  Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner.
4  Undersøke og registrere kilder til fylkets historie.
5 Samle opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, målføre,
   stedsnavn, melodier og folkeminne av alle slag.
6 Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner
     i fylket.
7  Støtte arbeidet med slektsgransking.
8  Støtte museumsarbeidet i fylket.

 

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av fylkesstyret, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

Inntil 75 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
Inntil 150 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
Over 150 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett

Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:
1    Godkjenne innkalling og dagsorden
2    Velge dirigenter, protokollfører/referent, 
      tellekorps og 2 protokollunderskrivere
3    Behandle styrets årsberetning
4    Behandle revidert regnskap
5    Behandle årsplan
6    Fastsette kontingenten
7    Behandle styrets forslag til budsjett
8    Behandle innkomne forslag
9    Behandle eventuelle uttalelser
10  Foreta valg av styre.
Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal velges direkte av årsmøtet.
Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.
Tre varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.

11  Foreta valg til komiteene.
Faste komiteer skal ha fra tre til fem medlemmer. Leder/redaktør velges for ett år, medlemmene for to år, dog slik at to er på valg hvert år.
Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, dog slik at ett medlem går ut hvert år.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:
styret finner det nødvendig
minst 1/3 av lokallagene krever det
Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte.

 § 6 Styret

Fylkeslaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det er møteplikt for 1. varamedlem.

Styret skal:
1    Lede fylkeslagets arbeid.
2    Sette ut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet.
3    Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på
      årsmøtet og møte for   tillitsvalgte.
4    Holde god kontakt med lokallagene.
5    Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut.

 § 7 Komiteer

Årsmøtet kan opprette faste komiteer i samsvar med innholdet i § 3 Virksomheten
Årsmøtet kan vedta at komiteer legges ned.

 

§ 8 Møte for tillitsvalgte

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ.
Møte for tillitsvalgte består av fylkesstyret, to representanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wiwar. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.

§ 9 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 4 ukerfør årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget.

§ 10 Oppløsning

Østfold Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3flertall vedtar det. Ved en eventuell oppløsning tilfaller lagets eiendeler etter årsmøtets nærmere bestemmelse museer og historiske institusjoner i Østfold fylke.

 

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte i Hobøl 6. mars 2002, endret på årsmøte i Rømskog 6. mars 2010,  i Sarpsborg 30. april 2016 og på Spjærøy 22. april 2017, i Trøgstad 17. mars 2018, i Varteig 23. mars 2019.