Vedtekter for Østfold Historielag

 • 1 Formål
  Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf og vedtekter.
 • 2 Organisasjon
  Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket. Alle medlemmer i disse er automatisk medlem av fylkeslaget. Enkeltpersoner kan være direkte medlem av Østfold Historielag. Styret kan oppta organisasjoner, institusjoner og firmaer som medlemmer.
 • 3 Virksomheten
  Østfold Historielag skal ta initiativ til:

1  Opprette lokallag og støtte lagsarbeidet i fylket.
2  Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner og lignende med
lokalhistorisk siktemål.
3  Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner.
4  Undersøke og registrere kilder til fylkets historie.
5  Samle opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn, melodier og
folkeminne av alle slag.
6  Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket.
7  Støtte arbeidet med slektsgransking.
8  Støtte museumsarbeidet i fylket.

 • 4 Årsmøtet
  Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av fylkesstyret, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

Inntil 75 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
Inntil 150 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
Over 150 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett
Direktemedlemmer etter en kvote på 3 pr. 100 direktemedlemmer.

Innen 1. januar hvert år må hvert direktemedlem som ønsker å delta på årsmøtet gi skriftlig melding om dette til fylkesstyret. Hvis flere enn kvoten for direktemedlemmer melder seg, foretar styret loddtrekning blant de påmeldte.

Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:
1    Godkjenne innkalling og dagsorden
2    Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere
3    Behandle styrets årsberetning
4    Behandle revidert regnskap
5    Behandle årsplan
6   Fastsette kontingenten
7    Behandle styrets forslag til budsjett
8    Behandle innkomne forslag
9    Behandle eventuelle uttalelser
10  Foreta valg av styre.

 • Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal velges direkte av årsmøtet.
 • Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.
 • Tre varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.

 

 • 5 Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:
 • styret finner det nødvendig
 • minst 1/3 av lokallagene krever det

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte.

 

 • 6 Styret
  Fylkeslaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det er møteplikt for 1. varamedlem.

Styret skal:
1    Lede fylkeslagets arbeid.
2    Sette ut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet.
3    Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på årsmøtet og møte for tillitsvalgte.
4    Holde god kontakt med lokallagene.
5    Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut.

 

 • 7 Komiteer
  Årsmøtet kan opprette faste komiteer i samsvar med innholdet i § 3 Virksomheten
  Årsmøtet kan vedta at komiteer legges ned.

 

 • 8 Møte for tillitsvalgte 
  Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ.
  Møte for tilitsvalgte består av fylkesstyret, torepresentanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wiwar.Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.
 • 9 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 4 ukerfør årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget.

 • 10 Oppløsning

Østfold Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3flertall vedtar det. Ved en eventuell oppløsning tilfaller lagets eiendeler etter årsmøtets nærmere bestemmelse museer og historiske institusjoner i Østfold fylke.

 

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte i Hobøl 6. mars 2002, endret på årsmøte i Rømskog 6. mars 2010,  i Sarpsborg 30. april 2016 og på Spjærøy 22. april 2017, i Trøgstad 17. mars 2018.