Vedtekter

Vedtekter for Østfold Historielag

§ 1 Formål
Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs formålsparagraf, vedtekter og lover.

§ 2 Organisasjon
Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket. Alle medlemmer i disse er automatisk medlem av fylkeslaget. Enkeltpersoner kan være direkte medlem av Østfold Historielag. Styret kan oppta organisasjoner, institusjoner og firmaer som medlemmer.

§ 3 Virksomheten
Østfold Historielag skal ta initiativ til:

Opprette lokallag og støtte lagsarbeidet i fylket.
Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner og lignende med lokalhistorisk siktemål.
Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner.
Undersøke og registrere kilder til fylkets historie.
Samle opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn, melodier og folkeminne av alle slag.
Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket.
Støtte arbeidet med slektsgransking.
Støtte museumsarbeidet i fylket.
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes innen 1. mai hvert år. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være innkommet 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet består av fylkesstyret, de faste komiteers ledere og utsendinger fra lokallagene etter følgende skala:

Inntil 75 medlemmer – 2 utsendinger med stemmerett
Inntil 150 medlemmer – 3 utsendinger med stemmerett
Over 150 medlemmer – 4 utsendinger med stemmerett
Direktemedlemmer etter en kvote på 3 pr. 100 direktemedlemmer.

Innen 1. januar hvert år må hvert direktemedlem som ønsker å delta på årsmøtet gi skriftlig melding om dette til fylkesstyret. Hvis flere enn kvoten for direktemedlemmer melder seg, foretar styret loddtrekning blant de påmeldte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når:

– styret finner det nødvendig
– minst 1/3 av lokallagene
– eller 1/3 av direktemedlemmene krever det

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister og på samme måte som til et ordinært årsmøte. Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet og på ekstraordinært årsmøte.

Lederen leder møtet inntil det er konstituert.

Årsmøtet skal:

Godkjenne innkalling og dagsorden
Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere
Behandle styrets årsberetning
Behandle revidert regnskap
Behandle styrets forslag til budsjett
Behandle årsplan
Fastsette kontingenten
Behandle innkomne forslag
Behandle eventuelle uttalelser
Foreta valg av styre. Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal velges direkte av årsmøtet.  Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet velger også tre varamedlemmer i rekkefølge for ett år.
§ 5 Tillitsmannsmøtet
Tillitsmannsmøtet består av fylkesstyret, 2 representanter fra hvert lokallag og lederne i de faste komiteer. Det holdes minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.

§ 6 Styret
Fylkeslaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Styret skal:

Lede fylkeslagets arbeid, ansette leid kontorhjelp og være arbeidsgiver og nærmeste overordnede.
Setter ut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet.
Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på års – og tillitsmannsmøte.
Holde god kontakt med lokallagene.
Holde god kontakt med komiteene.
Utgi N yhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut.
§ 7 Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 3 måneder før årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget.

§ 8 Oppløsning
Østfold Historielag kan oppløses dersom 2 påfølgende ordinære årsmøter med 4/5 flertall vedtar det. Ved en eventuell oppløsning tilfaller lagets eiendeler etter årsmøtets nærmere bestemmelse museer og historiske institusjoner i Østfold fylke.

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte i Hobøl 6. mars 2002, endret på årsmøte i Rømskog 6. mars 2010,  i Sarpsborg 30.april 2016 og på Spjærøy 22.april 2017