Protokoll


Årsmøte i Østfold Historielag
lørdag 30. april 2016 kl 1000 i Tune prestegård, Tuneveien 7, Sarpsborg.

I henhold til foretatt opprop var 64 stemmeberettigede til stede, deriblant æresmedlem Svein G. Eliassen som kåserte om Tune prestegårds historie. Til stede var også Landslaget for lokalhistories generalsekretær, Tor Martin Bekken Martinsen, som hilste fra Landslaget og gratulerte Østfold Historielag med 90 årsjubileet i inneværende år.
Årsmøtet ble åpnet og ledet av nestleder Roy Heyerdahl som ønsket alle vel møtt og bad om ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte. Deretter refererte han møtets dagsorden, satt opp i samsvar med vedtektenes § 8, således:
Årsmøtet skal: a. Godkjenne innkalling og dagsorden. b. Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere. c. Behandle styrets årsberetning. d. Behandle revidert regnskap. Behandle årsplan. f. Fastsette kontingent. g. Behandle innkomne forslag. h. Behandle eventuelle uttalelser. i. Foreta valg på leder for 1 år, 3 styremedlemmer for 2 år, 3 varamedlemmer til styret for 1 år, 2 revisorer for 1 år, 1 medlem til valgkomiteen for 3 år og ledere og medlemmer til de faste komiteer.
Styret fremmet forslag til dagsorden i samsvar med vedtektene. Ved en inkurie var punkt i. falt ut i årsmøtets saksdokumenter, men var inntatt i innkalling til årsmøtet sendt lagene pr e-post 12.4.16.
Ad a. Innkalling og dagsorden Enstemmig godkjent, likedan styrets forslag til forretningsorden.
Ad b. Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere Styrets forslag: dirigent Terje Kristiansen, protokollfører/referent Marit Gjølstad, tellekorps: Arild Skogdalen og Randi Kristin Krogh, protokollunderskrivere: Grethe Tennefoss og Ulf Kolstad.
Enstemmig vedtatt.
Ad c. Behandle styrets årsberetning. Sekretær gjennomgikk deler av styrets forslag til årsberetning, det ble ytret ønske om rapporter fra alle komiteene.
Enstemmig vedtatt.
Ad d: Behandle revidert regnskap Kasserer gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2015, som viser et driftsunderskudd på kr 5 620,-. Lagets bankinnskudd utgjør kr 404 615,13 kroner. Det fremkom ønske om utfyllende informasjon for enkelte posters vedkommende.
Enstemmig vedtatt.
Ad e: Behandle årsplan.
Enstemmig vedtatt.
Ad f: Fastsette kontingenten Styret foreslå uendret kontingent kommende år for lag og enkeltmedlemmer: kr 25,- pr. lagsmedlem, direktemedlemmer kr 150.- per år. Medlemskap regnes pr. 31. desember. Enstemmig vedtatt.
Ad g: Behandle innkomne forslag – vedtektsendringer 1. Fra Tune Historielag forelå forslag om at det i lagets vedtekter § 4 inntas: «Behandle styrets forslag til budsjett.» 2. Fra Østfold Historielags styre forelå forslag til endring av lagets vedtekter, forsåvidt angår §4: «Behandle regnskap og styrets forslag til budsjett.» Tune Historielags forslag ble vedtatt med alminnelig flertall. 3. Valter Bakkene, Askim Historielag, foreslo i vedtektenes § 2 inntatt «tilsluttede», således «Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket».
Enstemmig vedtatt.
4. Askim Historielag foreslo vedtektenes § 6 endret slik: «Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og øvrige styremedlemmer. Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år , dog slik at halvparten er på valg hvert år.[1] Årsmøtet velger også tre varamedlemmer i rekkefølge for ett år.» Enstemmig vedtatt.
5. Askim Historielag foreslo vedtektenes § 6 endret slik: «Lede fylkeslagets arbeid, ansette leid kontorhjelp og være arbeidsgiver og nærmeste overordnede.»
Enstemmig vedtatt.
Ad h: behandle eventuelle uttalelser Det forelå ingen forslag til uttalelser.

Ad i: Foreta valg på leder for 1 år, 3 styremedlemmer for 2 år, 3 varamedlemmer til styret for 1 år, 2 revisorer for 1 år, 1 medlem til valgkomiteen for 3 år og ledere og medlemmer til de faste komiteer. Valgkomiteens leder, Svein Barfelt, la fram valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt:

Styret: Leder: Thorbjørn Koch, Askim, Gjenvalg, 1 år Roy Heyerdahl, Marker, Gjenstår, 1 år Marit Gjølstad, Onsøy, Gjenstår, 1 år Ola Jonassen, Sarpsborg, Gjenvalg, 2 år Eva Svendstad, Eidsberg Gjenvalg, 2 år Arild Ottosen, Tune, Ny 2 år Brit Haugbro, Hobøl, Ny, 2 år Varamedlemmer: 1. Ivar J. Hauge, Våler, Gjenvalg, 1 år 2. Rolf Christiansen, Kråkerøy, Gjenvalg, 1 år 3. Odd Jan Skriubakken, Tune, Ny, 1 år.

Kilderegistreringskomite: Leder: Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad, Gjenvalg 1 år Lisbeth Buskoven, Kråkerøy, Gjenstår, 1 år Bjørn Enger, Onsøy, Gjenstår, 1 år.

Ættehistoriekomite: Leder: Lillian T. Dybedahl, Skjeberg Gjenvalg 1 år Kari Omholdt, Idd og Enningdalen, Gjenstår, 1 år Turid Førrisdahl, Rakkestad, Gjenstår, 1 år.

Kulturminnekomite: Leder: Marit Egeberg Krog, Marker, Gjenvalg 1 år Prosjektleder: Roy Heyerdahl, Marker, Gjenvalg 1 år Aage Olsen, Moss Ættehistorielag, Gjenstår, 1 år Trygve Måleng, Moss, Ættehistorielag, Gjenstår, 1 år Torunn Båtvik, Råde, Ny 2 år.

Redaksjonskomite WiwaR: Leder: Berit Hogseth, Rakkestad, Gjenvalg 1 år Anne Haakaas, Trøgstad, Gjenstår, 1 år Lars A. Egeberg, Hobøl, Gjenstår, 1 år Trond Svandal, Fredrikstad, Gjenvalg 2 år Jens Bakke, Idd og Enningdalen, Gjenvalg 2 å,

Redaksjonskomite Runar: Leder: Thorbjørn Koch, Askim, Ny 2 år Lillian T. Dybedahl, Skjeberg, Gjenstår, 1 år Marit Egeberg Krog, Marker, Ny 2 år Svein Skahjem, Fredrikstad, Ny 2 år.

Revisorer: Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes, Gjenvalg, 1 år Steinar Bodahl, Skjeberg, Gjenvalg, 1 år.

Valgkomite: Leder: Aimar Sørensen, Rygge, Gjenstår, 1 år Valter Bakkene, Askim, Gjenstår, 2 år Ola L. Larsen, Onsøy, Ny 3 år.
Årsmøtet ble hevet kl 1315, deretter samlet årsmøtedeltakerne seg til felles middag.
Protokollfører: Marit Gjølstad
Valgt til å godkjenne protokollen:
Grethe Tennefoss /s/ Ulf Kolstad /s/
[1] «dog slik at halvparten er på valg hvert år», foreslått av representant nr 36.