Protokoll

Protokoll fra årsmøte 2017 i Østfold Historielag
Lørdag 22. april 2017 kl. 10.30 på Spjærøy, Hvaler.

Møtet ble åpnet av leder Thorbjørn Koch som ønsket alle møtedeltakere velkommen. Deretter var det informasjon om Hvaler av Paul Henriksen ved Hvaler kulturvernforening. 

Årsmøtesaker

Sak 1. Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder refererte innkalling som ble godkjent. Før gjennomgang av dagsorden, ba leder om og fikk årsmøtets godkjenning til å behandle sak 8 under sak 4: Kontingent. Sak 8 gikk derved ut. Med denne endring ble dagsorden godkjent. Opprop viste at 51 stemmeberettigede var til stede.

  1. Valg av dirigent

Leder refererte styrets forslag til valg av dirigent, Terje Kristiansen, som ble valgt. Møteleder la så fram styrets forslag til forretningsorden som ble godkjent

  1. Valg av to delegater til å underskrive protokollen

Berit Hogseth og Anne Lise Lien ble valgt

  1. Valg av protokollfører

Styret hadde foreslått Marit Gjølstad som ble valgt

Sak 2. Styrets forsalg til årsberetning 2016-2017

Styret fjernet følgende avsnitt i årsberetningen før behandling. Følgende avsnitt ble fjernet under Regnskap og økonomi s. 5:

«Over bekken etter vann, Momskompensasjon og Betydelige beløp til Østfold Historielag og medlemslagene» 

Årsberetningen ble godkjent mot 1 stemme.

Det var ønske om at det blir lagt inn link til nettsidene til de alle lokallag på Østfold historielags nettside. Lagene ble oppfordret til å sende inn sine nettadresser til styret.

Sak 3.   Godkjennelse av revidert regnskap

Leder gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2016, som viser et driftsunderskudd på kr 57 820. Lagets bankinnskudd utgjør kr 571 326.

Utestående fakturering av WiwaR må følges opp.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 6. Budsjett i årsmøteperioden 2017 – 2018

Ved en inkurie ble denne saken behandlet før sak 4 og 5. Under behandlingen fremkom derfor usikkerhet rundt inntektsposten Kontingent siden ny kontingent fortsatt ikke var behandlet. Årsmøtet ga derfor sitt samtykke til at det nye styret skulle levere et revidert budsjett på tillitsmannsmøtet.

Sak 4. Kontingent årsmøteperioden 2017 – 2018

Styret foreslår at nåværende kontingent på kr 25 per medlem opprettholdes. Dette settes opp mot innkommet forslag fra Idd og Enningdalen Historielag.

Forslag fra Idd og Enningdalen Historielag:

  1. En fast grunnkontingent på kr 1.000 for hvert medlemslag
  2. Pluss en variabel kontingent på kr 5 pr medlem

Eks: Lag A med 100 medlemmer kr 1.500

Lag B 200 kr 2.000

Lag C 400 kr 3.000

Lag D 600 kr 4.000

Forslaget fra Idd og Enningdalen Historielag ble vedtatt med 27 stemmer.

Sak 5. Opprettelse av tiltaksfond

Denne saken ble trukke siden det ble endring i inntekt for 2017 knyttet til endring i størrelse av kontingent.

Sak 7. Vedtektsendringer

Styret hadde lagt fram forslag til vedtektsendringer som berørte § 4 punkt 12 og §6 og §6,
punkt 6

Styret hadde også lagt fram et forslag som vedrørte tidsskriftet Runar, men dette hadde ikke fått eget saksnummer og ble indirekte behandlet under vedtektsendringer idet §6.6 ble endret fra «Utgi Meldingsbladet og ha ansvar for at Runar og WiwaR kommer ut» til «utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at Wiwar kommer ut.»

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 1 delegat stemte mot nedleggelse av Runar 

Sak 8. Innkomne forslag

Behandlet under Sak 4.

Sak 9. Årsplan for årsmøteperioden 2017 – 2018

Denne ble utsatt til tillitsmannsmøtet.

Sak 10. Uttalelser

Det forelå ingen forslag til uttalelser.

Sak 11. Valg

Valgkomiteens innstilling ble referert av valgkomiteens leder Aimar Sørenssen

Enstemmig valg av følgende personer.

Styret:

Leder: Thorbjørn Koch, Askim                                                                               Gjenvalg 1 år

Nestleder:                                                                                                                    Ingen forslag

Sekretær: Brit Haugbro, Hobøl                                                                              Gjenstår 1 år

Kasserer: Eva Svendstad, Eidsberg                                                                      Gjenstår 1 år

Arild Ottosen, Tune                                                                                                 Gjenstår 1 år

Bjarne Fredrik Kjærnes, Rygge Museum og Historielag                                 Ny 2 år

Varamedlemmer:

  1. Odd Jan Skriubakken, Tune Gjenvalg 1 år
  2. Liv Leirstein, Rygge Museum og Historielag Ny 1 år
  3. Ingen forslag

Kilderegistreringskomite:

Leder: Ingen forslag

Medlem: Ingen forslag

Medlem: Ingen forslag

Ættehistoriekomite:

Leder: Lillian T. Dybedahl, Skjeberg                                                                    Gjenvalg 2 år

Medlem:                                                                                                                       Ingen forslag

Medlem:                                                                                                                       Ingen forslag

Kulturminnekomite:

Leder: Roy Heyerdahl, Marker                                                                                 Ny 2 år

Medlem: Aage Olsen, Moss Ættehistorielag                                                         Gjenvalg 2 år

Medlem: Trygve Måleng, Moss Ættehistorielag                                                  Gjenvalg 2 år

Medlem: Torunn Båtvik, Råde                                                                                 Gjenstår 1 år

Medlem:                                                                                                                        Ingen forslag

Redaksjonskomite WiwaR:

Leder: Berit Hogseth, Rakkestad                                                                 Gjenvalg 2 år

Medlem: Anne Haakaas, Trøgstad                                                              Gjenvalg 2 år

Medlem: Lars A. Egeberg, Hobøl                                                                 Gjenvalg 2 år

Medlem: Trond Svandal, Fredrikstad                                                        Gjenstår 1 år

Medlem: Jens Bakke, Idd og Enningdalen                                               Gjenstår 1 år

Redaksjonskomite Runar:

Legges ned.

Revisorer:

Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes                                                          Gjenvalg 2 år

Steinar Bodahl, Skjeberg                                                                                Gjenvalg 2 år

Valgkomite:

Medlem: Valter Bakkene, Askim                                                               Gjenstår 1 år

 Medlem: Ola L. Larsen, Onsøy                                                                  Gjenstår 1 år

Medlem:                                                                                                          Ingen forslag

Valgkomiteen hadde ikke forslag til nestleder. Etter vedtektsendringene er styret likevel fulltallige med 5 medlemmer. Det nye styret fikk årsmøtets godkjenning til å konstituere seg med nestleder på første styremøte.

På årsmøtet refererte Trygve Simensen, Berg, Rokke og Asak Historielag, følgende to skriftlige forslag under behandlingen av regnskapet:

«Til Østfold Historielags årsmøte 2017

1 Vårt forslag til sak under regnskap/budsjett: Budsjettet for arbeidsåret skal settes opp uten at det beregnes deltakeravgift for neste årsmøte.»

  1. «Sak under arbeidsplan for kommende år. Vi ønsker at styret i ØH i det kommende arbeidsåret skal arbeide for følgende:

Styret skal på neste års årsmøte legge fram forslag om en frist for å levere saker til møtet på to uker, samt også å forberede en sak om samme frist for vedtektsendringer.»

Forslagene ble etter forslag fra dirigent besluttet oversendt styret.

Merk:

Forslagene var ikke i samsvar med vedtektene innsendt som forslag til årsmøtet, og ble følgelig ikke behandlet under posten innkomne forslag

Møtet ble avsluttet med et minutts stillhet for medlemmer som hadde gått bort i 2016.

Etter årsmøtet ble det delt ut to bokpriser. Eirik Moe fikk bokpris for Hendelser i 1000 år. Sarpsborg 1016-2016 og Turi Forsberg fikk pris for «Husmannsplasser under Kjølberg herregård i Onsøy». Begge fikk diplom og sjekk på kr 5.000.

Marit Gjølstad og Roy Heyerdahl fikk en oppmerksomhet som takk for utført arbeid i styret for Østfold historielag. Tilsvarende oppmerksomhetsgave ble også gitt til møtets dirigent og Hvaler Kulturforenings leder.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 1c.

Marit Gjølstad

Protokollfører

Berit Hogseth /s/                                                                                                    Anne Lise Lien /s/

     Årsmøte i Østfold Historielag
lørdag 30. april 2016 kl 1000 i Tune prestegård, Tuneveien 7, Sarpsborg.

I henhold til foretatt opprop var 64 stemmeberettigede til stede, deriblant æresmedlem Svein G. Eliassen som kåserte om Tune prestegårds historie. Til stede var også Landslaget for lokalhistories generalsekretær, Tor Martin Bekken Martinsen, som hilste fra Landslaget og gratulerte Østfold Historielag med 90 årsjubileet i inneværende år.
Årsmøtet ble åpnet og ledet av nestleder Roy Heyerdahl som ønsket alle vel møtt og bad om ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte. Deretter refererte han møtets dagsorden, satt opp i samsvar med vedtektenes § 8, således:
Årsmøtet skal: a. Godkjenne innkalling og dagsorden. b. Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere. c. Behandle styrets årsberetning. d. Behandle revidert regnskap. Behandle årsplan. f. Fastsette kontingent. g. Behandle innkomne forslag. h. Behandle eventuelle uttalelser. i. Foreta valg på leder for 1 år, 3 styremedlemmer for 2 år, 3 varamedlemmer til styret for 1 år, 2 revisorer for 1 år, 1 medlem til valgkomiteen for 3 år og ledere og medlemmer til de faste komiteer.
Styret fremmet forslag til dagsorden i samsvar med vedtektene. Ved en inkurie var punkt i. falt ut i årsmøtets saksdokumenter, men var inntatt i innkalling til årsmøtet sendt lagene pr e-post 12.4.16.
Ad a. Innkalling og dagsorden Enstemmig godkjent, likedan styrets forslag til forretningsorden.
Ad b. Velge dirigenter, protokollfører/referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere Styrets forslag: dirigent Terje Kristiansen, protokollfører/referent Marit Gjølstad, tellekorps: Arild Skogdalen og Randi Kristin Krogh, protokollunderskrivere: Grethe Tennefoss og Ulf Kolstad.
Enstemmig vedtatt.
Ad c. Behandle styrets årsberetning. Sekretær gjennomgikk deler av styrets forslag til årsberetning, det ble ytret ønske om rapporter fra alle komiteene.
Enstemmig vedtatt.
Ad d: Behandle revidert regnskap Kasserer gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2015, som viser et driftsunderskudd på kr 5 620,-. Lagets bankinnskudd utgjør kr 404 615,13 kroner. Det fremkom ønske om utfyllende informasjon for enkelte posters vedkommende.
Enstemmig vedtatt.
Ad e: Behandle årsplan.
Enstemmig vedtatt.
Ad f: Fastsette kontingenten Styret foreslå uendret kontingent kommende år for lag og enkeltmedlemmer: kr 25,- pr. lagsmedlem, direktemedlemmer kr 150.- per år. Medlemskap regnes pr. 31. desember. Enstemmig vedtatt.
Ad g: Behandle innkomne forslag – vedtektsendringer 1. Fra Tune Historielag forelå forslag om at det i lagets vedtekter § 4 inntas: «Behandle styrets forslag til budsjett.» 2. Fra Østfold Historielags styre forelå forslag til endring av lagets vedtekter, forsåvidt angår §4: «Behandle regnskap og styrets forslag til budsjett.» Tune Historielags forslag ble vedtatt med alminnelig flertall. 3. Valter Bakkene, Askim Historielag, foreslo i vedtektenes § 2 inntatt «tilsluttede», således «Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket».
Enstemmig vedtatt.
4. Askim Historielag foreslo vedtektenes § 6 endret slik: «Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og øvrige styremedlemmer. Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år , dog slik at halvparten er på valg hvert år.[1] Årsmøtet velger også tre varamedlemmer i rekkefølge for ett år.» Enstemmig vedtatt.
5. Askim Historielag foreslo vedtektenes § 6 endret slik: «Lede fylkeslagets arbeid, ansette leid kontorhjelp og være arbeidsgiver og nærmeste overordnede.»
Enstemmig vedtatt.
Ad h: behandle eventuelle uttalelser Det forelå ingen forslag til uttalelser.

Ad i: Foreta valg på leder for 1 år, 3 styremedlemmer for 2 år, 3 varamedlemmer til styret for 1 år, 2 revisorer for 1 år, 1 medlem til valgkomiteen for 3 år og ledere og medlemmer til de faste komiteer. Valgkomiteens leder, Svein Barfelt, la fram valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt:

Styret: Leder: Thorbjørn Koch, Askim, Gjenvalg, 1 år Roy Heyerdahl, Marker, Gjenstår, 1 år Marit Gjølstad, Onsøy, Gjenstår, 1 år Ola Jonassen, Sarpsborg, Gjenvalg, 2 år Eva Svendstad, Eidsberg Gjenvalg, 2 år Arild Ottosen, Tune, Ny 2 år Brit Haugbro, Hobøl, Ny, 2 år Varamedlemmer: 1. Ivar J. Hauge, Våler, Gjenvalg, 1 år 2. Rolf Christiansen, Kråkerøy, Gjenvalg, 1 år 3. Odd Jan Skriubakken, Tune, Ny, 1 år.

Kilderegistreringskomite: Leder: Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad, Gjenvalg 1 år Lisbeth Buskoven, Kråkerøy, Gjenstår, 1 år Bjørn Enger, Onsøy, Gjenstår, 1 år.

Ættehistoriekomite: Leder: Lillian T. Dybedahl, Skjeberg Gjenvalg 1 år Kari Omholdt, Idd og Enningdalen, Gjenstår, 1 år Turid Førrisdahl, Rakkestad, Gjenstår, 1 år.

Kulturminnekomite: Leder: Marit Egeberg Krog, Marker, Gjenvalg 1 år Prosjektleder: Roy Heyerdahl, Marker, Gjenvalg 1 år Aage Olsen, Moss Ættehistorielag, Gjenstår, 1 år Trygve Måleng, Moss, Ættehistorielag, Gjenstår, 1 år Torunn Båtvik, Råde, Ny 2 år.

Redaksjonskomite WiwaR: Leder: Berit Hogseth, Rakkestad, Gjenvalg 1 år Anne Haakaas, Trøgstad, Gjenstår, 1 år Lars A. Egeberg, Hobøl, Gjenstår, 1 år Trond Svandal, Fredrikstad, Gjenvalg 2 år Jens Bakke, Idd og Enningdalen, Gjenvalg 2 å,

Redaksjonskomite Runar: Leder: Thorbjørn Koch, Askim, Ny 2 år Lillian T. Dybedahl, Skjeberg, Gjenstår, 1 år Marit Egeberg Krog, Marker, Ny 2 år Svein Skahjem, Fredrikstad, Ny 2 år.

Revisorer: Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes, Gjenvalg, 1 år Steinar Bodahl, Skjeberg, Gjenvalg, 1 år.

Valgkomite: Leder: Aimar Sørensen, Rygge, Gjenstår, 1 år Valter Bakkene, Askim, Gjenstår, 2 år Ola L. Larsen, Onsøy, Ny 3 år.
Årsmøtet ble hevet kl 1315, deretter samlet årsmøtedeltakerne seg til felles middag.
Protokollfører: Marit Gjølstad
Valgt til å godkjenne protokollen:
Grethe Tennefoss /s/ Ulf Kolstad /s/
[1] «dog slik at halvparten er på valg hvert år», foreslått av representant nr 36.