Kulturminner

Østfold er rik på kulturminner, vi finner dem over hele fylket fra sør til nord, fra vest til øst. Noen ruver i terrenget, andre fremstår mer beskjedne og noen kan vi knapt ane, nedslitt av tidens tann. Vi finner gamle bygninger, festninger, naust og brygger, helleristninger, bygdeborger, spor av  gamle veier og bruer,  forlatte steinbrudd, rester av gruvedrift o.a.

Men er alt dette kulturminner?

Ja,  kulturminneloven fastslår at «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Mange av dem er automatisk fredet, i henhold til loven, andre kan fredes.

Østfold Historielag har i flere år tatt ansvar for å registrere, beskrive, fotografere og gps-stedfeste flest mulig av de kulturminnene «som bærer alle spor etter menneskelig virksomhet», mens riksantikvaren har kartmerket de automatisk fredede kulturminnene – i tillegg til minner som etter hvert er fredet.

 Se kart med kulturminner i Østfold
Se kart over automatisk fredede kulturminner