Årsberetning

 

Østfold Historielags årsberetning 2016-2017

 

Administrasjon og drift

Styrets sammensetning

Årsmøtet 2016 valgte følgende styre: Leder: Thorbjørn Koch, Askim, gjenvalg, 1 år, Roy Heyerdahl, Marker, gjenstår, 1 år, Marit Gjølstad, Onsøy, gjenstår, 1 år, Ola Jonassen, Sarpsborg, gjenvalg, 2 år, Eva Svendstad, Eidsberg, gjenvalg, 2 år, Arild Ottosen, Tune, ny 2 år, Brit Haugbro, Hobøl, ny, 2 år. Varamedlemmer: 1. Ivar J. Hauge, Våler, gjenvalg, 1 år, 2. Rolf Christiansen, Kråkerøy, gjenvalg, 1 år, 3. Odd Jan Skriubakken, Tune, ny, 1 år.

Styret konstituerte seg med Roy Heyderdahl som nestleder, Marit Gjølstad som sekretær og Eva Svendstad som kasserer.

Styremedlem Ola Jonassen og 2. varamedlem Rolf Christiansen har av helsemessige årsaker bedt seg fritatt. 1. varamedlem Ivar J. Hauge døde 3. mars 2017, Odd Jan Skriubakken har rykket opp som 1. varamedlem.

Lagets kontor

Fra årskiftet 2016/2017 er virksomheten ved lagets kontor lagt om slik at styrets medlemmer tar hånd om foreliggende oppgaver. Den deltidsansatte kontorsekretæren fratrer pr 30. 4.2017. Kontoret betjenes av styrets medlemmer og holdes åpent for besøkende etter forutgående avtale. Leieavtalen med Historica gir tilgang til kontorlokale, lager og toalett og inkluderer lys, varme og renhold for kr 1000,- pr mnd. Tilbudet om å ajourføre medlemsregistre og skrive ut adresseetiketter for medlemslagene er samtidig opphørt fordi bare en tredel av lagene benyttet seg av det.

Lagets lager

Lagets lager er bredfullt – resultatet av mange års samvittighetsfylt og pliktskyldig innsats, for å ta vare på utgitte utgaver av WiwaR, Runar og Meldingsbladet. Tiden er inne for opprydding og avhending.

Møte- og kursvirksomhet

Lagets årsmøte 2016

Lagets årsmøte ble avviklet lørdag 30.april i restaurerte Tune prestegård, Tuneveien 7, Sarpsborg. I henhold til foretatt opprop var 64 stemmeberettigede til stede, deriblant æresmedlem Svein G. Eliassen som kåserte om Tune prestegårds historie. Til stede var også Landslaget for lokalhistories generalsekretær, Tor Martin Bekken Martinsen, som hilste fra Landslaget og gratulerte Østfold Historielag med 90 årsjubileet i inneværende år. Årsmøtet ble åpnet og ledet av nestleder Roy Heyerdahl som ønsket alle vel møtt og bad om ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte. Deretter refererte han møtets dagsorden, satt opp i samsvar med vedtektenes § 8.

Møte for tillitsvalgte 2016

Møtet for tillitsvalgte 2016 ble arrangert 22. september i Peisestua, Grendehuset, Ertevannveien 4, Rakkestad. Der ble lagets bokpriser for utgivelser i 2015 tildelt Ivar Bjørndal, Sarpsborg: «Med røtter i grenseland», Carl Einar Kure, Sarpsborg og Runar Dvan Jansen, Sarpsborg: «St. Marie gate gjennom tidene», Eilif Mosbæk, Marker: «Kanaldamperen Engebret Soot» og Roger Torper, Rakkestad: «Husmannsplasser i Rakkestad, Degernes og Os».

På møtet orienterte Lars-Erik Antonsen, jubileumskoordinator for Sarpsborg bys 1000 årsjubileum om opplegget. Det underholdningsmessige innslaget ble besørget av Svingen Torader som høstet stor applaus. Møtene for tillitsvalgte består av fylkesstyret, to representanter fra hvert medlemslag og lederne i Østfold Historielags komitéer.

Styret

Styret har med unntak av sommermånedene juni og juli regelmessig trådt sammen i månedlige møter og behandlet en lang rekke saker, og der omleggingen av driften ved lagets kontor har vært den viktigste. Møtene er blitt avviklet i lagets kontor og med slik oppslutning at styret alltid har vært beslutningsdyktig i henhold til lagets vedtekter, dvs minst fire av styrets syv medlemmer.

Dagssamling for styret

Styret var lørdag 21. januar samlet til en dagssamling i Grendehuset, Ertevannveien 4 i Rakkestad, der ulike sider ved lagets virksomhet ble bredt drøftet, bl.a.kontakten med medlemslagene, lagets økonomi, kurs- og seminarvirksomhet, ulike rutiner etc.

Kurs for kulturminneregistratorer

Det er blitt arrangert to dagskurs for alle som vil være med å registrere kulturminner på Østfold Historielags nettside for kulturminner. Det var god oppslutning om det første kurset, noe mindre det andre kurset. Kursleder har vært Roy Heyerdahl lagets prosjektleder og nestleder

Seminar om hjemmesider

Styret inviterte i begynnelsen av januar 2017 medlemslagene til dagsseminar med fokus på drift og vedlikehold av hjemmesider og facebooksider, men mottok meget beskjeden tilbakemelding. I alt 17 av Østfold Historielags 24 medlemslag har egne hjemmesider, basert på høyst ulike publiseringsplattformer og innhold.

Seminar krigshistorie

Et dagsseminar med 2.verdenskrig som generelt emne og jødeforfølgelsen som spesielt emne ledet av Ola Jonassen er blitt arrangert med såvidt god oppslutning at et ytterligere seminar planlegges.

Regional kurs- og seminarvirksomhet

Østfold Historielag vil gjerne, og helst i samarbeid med medlemslagene i indre Østfold, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss arrangere regionale samlinger, stormøter av ymse slag. Like velkomment vil det være om lagene i nevnte regioner ­– eventuelt med medvirkning av Østfold Historielag – tar initiativ til slike samlinger og til stormøter med aktuelle regionale og/eller fylkesomfattende emner.

Regnskap og økonomi

Avvikende regnskap

Styret har besluttet å ta i bruk avvikende regnskapsår, dvs. fra årsmøte til årsmøte, for å oppnå at lagets regnskap og budsjett tidsmessig er sammenfallende. (Regnskap som følger kalenderåret forutsettes bl.a. dersom virksomheten er merverdiregistrert, som Østfold Historielag var inntil 18.10.2016.)

Regnskapsførsel

Avtalen med regnskapsselskapet Betteks as opphørte pr 31.12.2016, og lagets kasserer, Eva Boehm Svendstad, har tatt på seg å føre lagets regnskap. Budsjetteringen baseres på styrets omforente prioriteringer.

Lagets revisorer

har vært Steinar Bodahl, Skjeberg, og Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes.

Fylkeskommunalt driftstilskudd

Østfold Historielag har fra Østfold fylkeskommune mottatt et driftstilskudd for 2016
på kr. 152 000.

Styret oppretter tiltaksfond

Et tiltaksfond på inntil kr 100 000 til beste for Østfold Historielags medlemslag som er ajour med medlemskontigenten er besluttet opprettet av lagets styre.

Med overordnet tanke og mål at fondet skal kunne yte økonomisk støtte av ulik oppfang og til ulike akiviteter i medlemslagene, basert en enkel begrunnet skjemabasert søknad, vedlagt budsjett og fremdriftsplan.

Det gjenstår å utabeide fondets statutter, herunder nærmere angitte vikår for utdelingen, oppnevne et fondsstyre og særlig vektlegge sikring et jevnt påfyll av midler, gjenom søknader til ymse organer og instanser, og supplering av frisk kapital fra Østfold Historielags tilgjengelige oppsparte midler.

Østfold Historielags medlemstall

Østfold Historielag har om lag 4500 medlemmer basert på tilslutning fra 24 medlemslag og ca. 80 direktemedlemmer. I årsmøteperioden har Fredrikstad Historielag meldt seg ut, samtidig som det reetablerte Rolvsøy Historielag har meldt interesse for medlemskap.

Følgende lag er tilsluttet Østfold Historielag:

Askim Historielag                                                                                                 343

Berg, Rokke og Asak Historielag                                                                        175

Borge og Torsnes Historielag                                                                             202

Eidsberg Historielag                                                                                             217

Foreningen Haldens Minder                                                                                 170

Hobøl Historielag                                                                                                 124

Hvaler Kulturvernforening                                                                                   75

Idd og Enningdalen Historielag                                                                            623

Kråkerøy Historielag                                                                                            182

* Marker Historielag                                                                                             143

Moss Historielag                                                                                                  267

* Moss Ættehistorielag                                                                                         94

Onsøy Historielag                                                                                                 320

Rakkestad Historielag                                                                                           185

Rygge Museum og Historielag                                                                           242

Rømskog Historielag                                                                                            72

Råde Historielag                                                                                                    140

Skiptvet Historielag                                                                                              99

Skjeberg Historielag                                                                                            270

Spydeberg Historielag                                                                                         151

Trøgstad Historielag                                                                                             250

Tune Historielag                                                                                                   260

Varteig Historielag                                                                                               99

Våler og Svinndal Historielag                                                                              104

                                                                                                                              

Medlemmer i alt                                                                                                    4637

Lag merket * har ikke oppgitt medlemstall, 2015- tall er foreløpig brukt                     

 

Følgende medlemslag i Østfold Historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie

 • Askim Historielag
 • Berg, Rokke og Asak Historielag
 • Borge og Torsnes Historielag
 • Eidsberg Historielag
 • Hobøl Historielag
 • Idd og Enningdalen Historielag
 • Marker Historielag
 • Moss Historielag
 • Moss Ættehistorielag
 • Onsøy Historielag
 • Rakkestad Historielag
 • Rygge Museum og Historielag
 • Rømskog Historielag
 • Råde Historielag
 • Skiptvet Historielag
 • Skjeberg Historielag
 • Spydeberg Historielag
 • Trøgstad Historielag
 • Varteig Historielag

Lagets publikasjoner

Nyhetsbrevet

Østfold Historielags styre har av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker valgt å utgi meldingsbladet som et nyhetsbrev, som er tilgjengelig for alle på nettstedet nyhetsbrevet.weebly.com. Nyhetsbrevet, tilrettelagt og redigert av lagets leder, sendes også pr e-post til den som ønsker å motta det. Abonnement kan tegnes via lagets hjemmeside.

Hjemmeside og facebooksider

Lagets hjemmeside (www.ostfoldhistorielag.org) er gitt nytt utseende og lagt opp med noe mer statisk innhold, mens lagets facebookside oppdateres fortløpende med nytt fra laget, medlemslagene, Landslaget og annet innhold som antas å være av interesse.

Den nye hjemmesiden avløser siden som har vært i kontinuerlig bruk siden 2007. Ni år er lang tid i vår digitale tidsalder og mangt og mye er endret i løpet av disse årene: Datamaskiner, programvare, utviklingen av sosiale nettverk som Facebook og Twitter. Hjemmesider har etter hvert blitt mer eller mindre statiske, mens de sosiale nettverk tar seg av det dynamiske og i særlig grad toveis kommunikasjon.

Lagets hjemmeside ostfoldhistorielag.org , foruten Kulturminner i Østfold, kulturminner.weebly.com, Matrikkel1723, matrikkel1723.weebly og Nyhetsbrevet, nyhetsbrevet.weebly samt lagets to facebooksider (Østfold Historielag, Kulturminner i Østfold) tilrettelegges, redigeres og oppdateres av lagets leder.

Kulturminner på østfoldkartet

Lagets største løft på kulturminnefronten, www.kulturminnekart.no er et resultat av en omfattende dugnadsinnsats og omfattet ved årsskiftet vel 7000 kulturminner og drøyt 15000 bilder. Kulturminneprosjektets leder er Roy Heyerdahl, Marker.

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir oppsøkt i stor grad, viser bruksstatistikken. I løpet av de to siste årene er det registrert 224 000 oppslag, noe som i snitt tilsvarer vel 300 oppslag daglig! Østfold Historielag er meget tilfreds med brukshyppigheten, som forteller at registreringen av kulturminner rundt om i fylket er vel verdt strevet, og gir grunn til å hylle de frivillige som har vandret i landskapet og foretatt registreringen.

Lagets komitéer

Østfold Historielags faste komitéer er bærebjelker i lagets virksomhet gjennom året, og gir komitémedlemmene rikelig anledning til å utfolde egne interesser og ferdigheter, samtidig som den innsats som nedlegges er til glede og nytte, i og utenfor lagets og medlemslagenes rekker.

Bokpriskomitéen

Østfold Historielag tildeler og overrekker tradisjonelt på lagets årsmøter to stk bokpriser, som går til publikasjoner år basert på henholdsvis slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Østfold, forlagt og utgitt foregående år. Prisvinnerne blir tilskrevet og invitert til lagets årsmøte, for der å motta bokpris og diplom.

Styret som er tillagt å oppnevne medlemmer av lagets bokpriskomité har for årsmøte-perioden oppnevnt: Brit Haugbro, Hobøl, Unni Gangnæs, Eidsberg og Grethe Tennefoss, Askim.

Kilderegistreringskomitéen

Kilderegistreringskomitéen har bestått av : Leder Anne Marie Sandhaug, Fredrikstad, gjenvalg, 1 år, Lisbeth Buskoven, Kråkerøy, gjenstår, 1 år, Bjørn Enger, Onsøy, gjenstår, 1 år.

Kulturminnekomitéen

Kulturminnekomiteen har bestått av: Leder Marit Egeberg Krog, Marker, gjenvalg, 1 år, Prosjektleder Roy Heyerdahl, Marker, gjenvalg, 1 år, Aage Olsen, Moss Ættehistorielag, gjenstår, 1 år, Trygve Måleng, Moss, Ættehistorielag, gjenstår, 1 år, Torunn Båtvik, Råde, ny 2 år.

Redaksjonskomitéen for WiwaR

Redaksjonskomiteen har bestått av: Leder Berit Hogseth, Rakkestad, gjenvalg, 1 år, Anne Haakaas, Trøgstad, gjenstår, 1 år, Lars A. Egeberg, Hobøl, gjenstår, 1 år, Trond Svandal, Fredrikstad, gjenvalg, 2 år, Jens Bakke, Idd og Enningdalen, gjenvalg 2 år.

Redaksjonskomitéen for Runar

Redaksjonskomiteen har bestått av: Leder Thorbjørn Koch, Askim, ny, 2 år, Lillian T. Dybedahl, Skjeberg, gjenstår, 1 år, Marit Egeberg Krog, Marker, ny, 2 år, Svein Skahjem, Fredrikstad, ny, 2 år. Runar er utgitt med to utgaver i 2016, men den redaksjonelle bemanningen og tilgangen på relevant innhold har vært begrenset. Styret fremmer forslag for årsmøtet at utgivelsen opphører.

Valgkomitéen

Valgkomitéen har bestått av: Leder Aimar Sørensen, Rygge, gjenstår, 1 år, Valter Bakkene, Askim, gjenstår, 2 år, Ola L. Larsen, Onsøy, ny, 3 år.

Medlemskap

Østfold Historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie som omfatter om lag 75 000 medlemmer tilsluttet gjennom medlemskap i historielag. Kontingenten utgjør kr 13 pr medlem pr år.

Medlemskap i Østfold Historielag innebærer også medlemskap i tre landsomfattende organisasjoner: Landslaget for lokalhistorie, Studieforbundet for kultur og tradisjon samt Kulturvernforbundet.

Landslaget for lokalhistorie

omfatter om lag 400 lokale historielag og utgir to tidsskrifter, nemlig Lokalhistoriemagasinet og Heimen. Gjennom medlemskapet kan lokale historielag som er tilsluttet Landslaget inngi forenklet søknad om momsrefusjon, noe som årlig gir medlemslagene store tilbetalinger fra ordningen som administres av Lotteritilsynet.

Studieforbundet for kultur og tradisjon

fordeler statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av et mangfoldig opplæringstilbud i medlemsorganisasjonene og deres lokallag. Studieforbundet gir støtte til et bredt utvalg kurs over hele landet. Her er det penger å hente for Østfold Historielags medlemslag som vil arrangere kurs etc – også med timelønn til kursleder!

Kulturvernforbundet

informerer og hjelper medlemsorganisasjonene med søknad om økonomisk støtte fra fylkeskommunale og statslige instanser.

Representasjon

Landslaget for lokalhistorie
Marit Egeberg Krog, kulturminnekomitéens leder, er varamedlem av styret i Landslaget for lokalhistorie

Borgarsyssel museum

Thorbjørn Koch møter med Berit Hogseth som vararepresentant i styret for stiftelsen Borgarsyssel museum.

Marker Historielag
Thorbjørn Koch representerte Østfold Historielag ved Marker Historielags 40 års jubileum 29.11.16.

Heder og ære

Wilse-medaljen

En rekke medlemmer av Østfold Historielags medlemslag er i årenes løp tildelt Wilse-medaljen. Den deles ut til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte». Wilse-medaljen ble opprettet år 1953 av Stiftelsen Borgarsyssel Museum til minne om Jacob Nicolay Wilse (1735-1801) som var sogneprest i Spydeberg og Eidsberg. Østfold Historielag er representert i tildelingskomitéen.

Lagets æresmedlemmer

Fra 1926 da Østfold Historielag ble stiftet er følgende gitt æresmedlemskap:

Bjarne Didriksen, Sarpsborg, 1954

H.B. Peterson, Moss, 1954

Jørgen Dahl, Eidsberg, 1955

Tron Daldorff, Halden, 1986
Lauritz Opstad, Tune (Oslo), 1986
Erling Johansen, Kråkerøy, 1986
Johannes Sivesind, Halden, 2001
Henry N. Nilsen, Tune, 2001
Henry Rogstad, Spydeberg, 2001
Ivar Filtvedt, Rakkestad, 2001
Nils Hetmann, Fredrikstad, 2001
Sven G. Eliassen, Halden, 2006
Kjell D. Karlsen, Spydenberg, 2010
Marit Egeberg Krog, Marker, 2012

Rakkestad, i april 2017

Eva Boehm Svendstad /s/ Roy Heyerdahl /s/
Marit Gjøstad /s/ Brit Haugbro /s/
Arild Ottosen/s/ Odd Jan Skriubakken /s/
Thorbjørn Koch /s/

 Fremlagt og enstemmig godkjent med vedlegg av Østfold Historielags årsmøte 22. april 2017

 

Vedlegg:

 

Wiwar – Årsberetning for 2016-2017

Redaksjonskomiteen for Wiwar har også dette året bestått av Berit Hogseth, leder, Jens Bakke, Lars Egeberg, Anne Haakaas og Trond Svandal. Det er avholdt to redaksjonsmøter. Den fortløpende kontakt har foregått via e-post. I tillegg har leder hatt telefonkontakt og enkeltmøter med medlemmene etter behov. Vi føler vi har god kontakt, og etter mange år uten endringer i komiteens sammensetning, begynner vi også å bli godt kjent.

Det er som vanlig produsert to hefter, hvert på 48 sider, dette året med fokus på jubileumsbyen Sarpsborg.

Som vanlig er det enkelte deler av fylket som er dårligere dekket enn ønskelig for et tidsskrift som skal dekke hele fylket. Til en viss grad kan dette skyldes at mange historielag utgir sine egne publikasjoner, slik at aktuelt stoff fra deres områder havner i disse.

Rakkestad 21. mars 2017

Berit Hogseth

leder

Runar – Årsberetning for 2016-2017

Det er i 2016 utgitt to utgaver av Runar: hefte nr 71 og hefte nr 72 med henholdsvis 40 og 36 sider, inklusivt omslag. Dette året var det 35 år siden Runar utkom første gang, og dette ble markert i artikkel og leder.

Utgivelsene, så langt redaksjonen har maktet, vært tro mot den opprinnelige målsettingen; være et slektshistorisk tidsskrift forankret i østfoldske slekter og aner. Men det er også gitt plass for større og mindre artikler, der slektshistorie har vært del av mer lokalhistoriske skikker og tildragelser opp gjennom årene.

Thorbjørn Koch

leder

Kilderegistreringskomitéen­­ – Årsberetning for 2016-2017

Komiteen har 2016 bestått av Bjørn Enger, Lisbeth Buskoven og Anne Marie Sandhaug.

Ingen møter er blitt avholdt, vi holder kontakt via e-post. Ingen nye prosjekter er startet opp.

Prosjektet Registrering av folketellingen for 1891 går fremover.

Pr.d.d. ligger følgende søkbare i Digitalarkivet:

 • Moss kjøpstad
 • Skjeberg herred
 • Aremark herred
 • Rødenes herred
 • Trøgstad herred
 • Eidsberg herred
 • Glemmen herred
 • Onsøy herred
 • Rygge herred
 • Våler herred
 • Moss herred

Arbeidet med å registrere Fredrikstad herred pågår, et samarbeid mellom Kråkerøy Historielag og Fredrikstad Historielag.

Fredrikstad 27.mars 2017

Bjørn Enger                     Lisbeth Buskoven                          Anne Marie Sandhaug

###