Aktuelt

150 år siden det første vikingskipet ble gravd fram

I år er 150 år siden det aller første vikingskipet, Tuneskipet, ble gravd fram på nedre Haugen gård i Rolvsøy. Professor Oluf Rygh og hans medarbeidere startet arbeidet i slutten av september 1867, og bare tre uker senere var skipet gravd fram. Østfold Historielag kjøpte i 1947 tomta der skipet ble funnet. Det ble så anlagt et minnested, innviet høsten 1952.

Østfold Historielag vil markere dette jubileet lørdag 30. september 2017. Markeringen vil være todelt – ved først å legge sin høstvandring til selve funnstedet, dernest med et seminar på Inspiria science senter på Grålum, Sarpsborg. Inngangspenger: 100 kroner.

Program

11.00  Samling ved minnestedet (Haugen gård i Rolvsøy)

Orienteringer ved Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche

12.00  Inspiria science senter på Grålum 

Servering kaffe/te og rundstykker

12.20 Velkommen
Østfold Historielags leder ønsker velkommen

12.30  Tuneskipet

Arkeolog Knut Paasche orienterer om skipet og sin forskning

13.30  Vikingtiden i Østfold

Kongelige skipsbegravelser – historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar

14.45 Pause

Anledning til besøk/orientering i Planetariet

15.15 Tuneskipet – en kopi av skipet

Espen Oddhaug vil orientere om sitt prosjekt om å bygge en fullskala-kopi av skipet

15.45            Slutt

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning). Paasche har en doktorgrad med Tuneskipet som sentralt tema.

Per Norseng er historiker, nå forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum og han underviser ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frans-Arne Stylegar er arkeolog, nå areal- og byplanlegger hos Multiconsult. Per Norseng og Frans-Arne Stylegar er medforfattere av Østfolds historie bind 1.

Espen Oddhaug driver nettstedet VIKINGR og ivrer for å bygge en kopi av Tuneskipet, slik Osebergskipet o.a. har fått sine kopier. Oddhaug har bakgrunn i reklamebransjen.

Østfold Historielags leder trer tilbake

Østfold Historielags leder siden lagets årsmøte i 2012, Thorbjørn Koch (75), Askim, har trådt tilbake fra vervet.

I lagets styremøte 8. august 2017 opplyste han at det er nødvendig på grunn av sviktende helse, noe styrets øvrige medlemmer tok til etterretning.  Styret har vært uten årsmøtevalgt nestleder siden årsmøtet i 2017, og i styrets møte ble lagets kasserer Eva Boehm Svendstad, Eidsberg, enstemmig valgt som nestleder. Hun tar følgelig over lederfunksjonen fram til lagets årsmøte 2018.

Eva Boehm Svenstad har har vært årsmøtevalgt kasserer i Østfold Historielag siden lagets årsmøte i 2014 og har i tillegg mange års ledererfaring fra idrettsbevegelsen.

I samme styremøte tiltrådte 1. varamedlem Odd Jan Skriubakken, Tune, som medlem av styret, mens 2. varamedlem, Liv Leirstein, Rygge, rykker opp som 1. varamedlem. Østfold Historielag som har tilslutning fra 22 lokale historielag med nær 4500 medlemmer, ledes av et styre på fem medlemmer som velges på lagets årsmøter.

Årsmøte 2017 med god oppslutning

Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte lørdag 22.april med god oppslutning i Amfigrotta på Spjærøy i Hvaler med Hvaler Kulturvernforening som lokal arrangør.

I møtet gav Hvaler Kulturvernforenings leder, Paul Henriksen, et raskt og godt overblikk over stedet og Hvaler kommune for øvrig. Det var første gang i Østfold Historielags 91 årige historie at laget hadde lagt sitt årsmøte til dette vakre øyriket, der dagens lunsj rimelig nok var basert på det havet har å by på ¬– i dette tilfellet velsmakende fiskesuppe med reker.

Østfold Historielag deler årlig ut to bokpriser á kr 5000,- med diplom, og i år ble tidligere redaktør av Sarpsborg Arbeiderblad, Eirik Moe (t.v)gitt prisen for beste lokalhistoriske bok i Østfold i 2016, «Hendelser i 1000 år» utgitt i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad til byjubileet i fjor. Til høyre Turi Forsberg, Onsøy, som vant prisen for beste slektshistorie (prisvinner for 2.gang) og i midten Brit Haugbro, Hobøl, som sto for prisutdelingen. (Foto: Oddvar Aasen)

På årsmøtet ble lagets leder Thorbjørn Koch gjenvalgt, Brit Haugbro valgt til sekretær og Bjarne Fredrik Kjærnes valgt som nytt medlem av styret. Styremedlemmene Eva Boehm Svendstad og Arild Ottesen var ikke på valg. Odd Jan Skriubakken fortsetter som 1. varamedlem, mens Liv Leirstein ble valgt som 2. varamedlem. Etter flere års innsats takket lagets nestleder Roy Heyerdahl og lagets sekretær Marit Gjølstad for seg.


 

Marit Sofie Egeberg Krog død

Æresmedlem og mangeårig leder av Østfold Historielag, Marit Sofie Egeberg Krog, døde søndag 2. april 2017, 70 år gammel.

Marit hadde en blid, vinnende framferd, og var en ildsjel og imponerende dyktig i alt hun lot seg engasjere seg i; fra driften gården i Rødenes, huslige sysler i hjemmet til de mange tillitsverv hun etter hvert påtok seg i mange forskjellige organisasjoner.

Hun var leder av Østfold Historielag fra 1999 til 2010, og hun ble utnevnt til æresmedlem av laget i 2015.

Ved åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim deltok hun som invitert gjest og med hedersbetegnelsen «ildsjel».

I 2011 ble hun hedret med Wilse-medaljen som tildeles personer som på uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for den.

I tillegg til lederskapet i Østfold Historielag var hun en drivende kraft i flere av lagets komiteer, og hadde samtidig også overskudd til å lede Marker Historielag i mange år, delta i styret for Landslaget for lokalhistorie og redaksjonskomiteen for landslagets tidsskrift «Lokalhistorisk magasin».

Den samme iver og interesse viste hun for Østfold Bygdekvinnelag og Øvre Østfold avdeling av NAF. En periode var hun også medlem av styret for stiftelsen Borgarsyssel museum.

Marit var høyt verdsatt, hun vil bli dypt savnet av oss alle og vi lyser fred over hennes minne.

Thorbjørn Koch
leder Østfold Historielag


Imponerende mange bruker Østfold Historielags kulturminnekart

Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir i overraskende stor grad brukt, viser en bruksstatistikk som Østfold Historielag har mottatt. I løpet av de to siste årene er det registrert hele 224 000 oppslag, noe som i snitt tilsvarer vel 300 oppslag daglig!

Østfold historielag er meget tilfreds med brukshyppigheten, noe som forteller at registreringen av kulturminner rundt om i fylket er vel verdt strevet, og gir grunn til å hylle de  frivillige som har vandret i landskapet og foretatt registreringen. (Illustrasjon: Bokstaven K representerer et registrert kulturminne)

500 år siden Martin Luther gav støtet til reformasjonen

I år er det 500 år siden den tyske teologen Martin Luther 31. oktober 1517 slo opp 95 teser mot avlatshandelen, noe som etter hvert medførte  at det kristne felleskapet i vest, ble delt i den romerskkatolske og den protestantiske. 

Reformasjonen spredte seg til mange land og skapte ulike kirkesamfunn. I Danmark-Norge ble den  innført, nærmest som et kupp, av Christian 3. i 1536/1537.De eldste kirkene i Østfold og landet ellers  ble reist i katolsk tid, og reformasjonen førte til at alt som kunne knyttes til katolisismen og helgendyrkelsen ble fjernet.

Bildet: Eidsberg kirke, kjent som Eidsbergdomen, opprinnelig oppført på 1200-tallet. 

Nyhetsbrev erstatter meldingsblad

Østfold Historielags styre har av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker valgt å utgi meldingsbladet som et nyhetsbrev. Det  distribueres pr e-post til medlemslagenes ledere med oppfordring om å sende det videre til lagenes medlemmer.

Landslaget for lokalhistories  landsmøte

Landslaget for lokalhistorie  avholdt lagets årsmøte 2017 i dagene 5-7. mai i Gjøvik med Gjøvik Historielag og Toten økomuseum som lokale vertslag.

Ny e-postadresse?

Er du medlem av Østfold Historielag, og/eller abonnerer på lagets tidsskrifter? Har du nylig endret e-postadresse eller boligadresse?
Send oss e-post der du oppgir ny og gammel e-postadresse.